APRIL 2024

Pasiansigra.com - Условия за ползване

Спазване на настоящите Общи условия

Спазване на нашите условия и разпоредби

Написано от: Solitairea.com | Последно актуализирано: 19 Юни 2023 | Проверено от: Elizabeth Miller

Последна актуализация 7 май 2023 г.

Настоящите Условия за ползване представляват правно обвързващо споразумение между Вас, като физическо лице или от името на юридическо лице ("Вие"), и Solitairea LTD ("Компанията", "ние", "нас" или "нашите"), относно Вашия достъп и използване на уебсайта Solitairea, заедно с всички други форми на медии, канали, мобилни уебсайтове или мобилни приложения, свързани, свързани или свързани с него (наричани общо "Сайтът"). С достъпа си до Сайта Вие потвърждавате, че сте прочели, разбрали и сте съгласни да спазвате настоящите Условия за ползване. АКО НЕ СТЕ СЪГЛАСНИ С ВСИЧКИ ТЕЗИ УСЛОВИЯ НА УСЛУГАТА, ТРЯБВА НЕЗАБАВНО ДА ПРЕУСТАНОВИТЕ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА САЙТА.

Допълнителни условия, разпоредби или документи, които могат да бъдат публикувани на Сайта от време на време, са изрично включени в настоящите Условия за обслужване чрез препратка. По наше усмотрение ние си запазваме правото да променяме или актуализираме тези Условия за ползване на услугата във всеки един момент и по всяка една причина. Ще ви уведомим за промените, като актуализираме датата "Последна актуализация" на тези Условия за ползване. Отказвате се от правото си да получавате конкретно уведомление за всяка промяна. Вие носите отговорност за периодичното преглеждане на тези Условия за ползване и за информирането Ви за актуализациите. Продължаването на използването на Сайта след датата на всяка ревизирана версия на Условията за ползване означава, че приемате тези промени.

Информацията, предоставена на Сайта, не е предназначена за разпространение или използване от физическо или юридическо лице в която и да е юрисдикция или държава, където такова разпространение или използване би нарушило закона или би изисквало от нас регистрация в тази юрисдикция или държава. Следователно тези, които решат да получат достъп до Сайта от други места, правят това по своя собствена воля и носят пълната отговорност за спазването на местните закони, доколкото те са приложими.

Опазване на имуществените активи

Освен ако не е посочено друго, Сайтът е наша собственост. Целият изходен код, бази данни, функционалност, софтуер, дизайн на уебсайтове, аудио, видео, текст, снимки и графики на Сайта (наричани общо "Съдържание"), както и съдържащите се в тях търговски марки, марки за услуги и лога ("Марки") са наша собственост, контролирани са от нас или са ни лицензирани. Те са защитени от законите за авторското право и търговските марки, както и от други права на интелектуална собственост и законите за нелоялна конкуренция на Съединените щати, чуждестранни юрисдикции и международни конвенции.

Съдържанието и Марките се предоставят на Сайта "В СЪСТОЯНИЕТО, В КОЕТО Е", само за ваша информация и лична употреба. С изключение на изрично предвиденото в настоящите Условия за ползване, никоя част от Сайта, Съдържанието или Марките не може да бъде копирана, възпроизвеждана, обобщавана, препубликувана, качвана, публикувана, публично показвана, кодирана, превеждана, предавана, разпространявана, продавана, лицензирана или използвана по друг начин за търговски цели без нашето изрично предварително писмено съгласие.

Докато имате право да използвате Сайта, ви се предоставя ограничен лиценз за достъп и използване на Сайта и за изтегляне или отпечатване на копие на всяка част от Съдържанието, до което сте получили достъп по подходящ начин, единствено за ваша лична употреба с нетърговска цел. Ние си запазваме всички права, които не са ви предоставени изрично, върху и във връзка със Сайта, Съдържанието и Марките.

Експлоатация и поддръжка

Запазваме си правото, но не и задължението, да (1) наблюдаваме Сайта за нарушения на настоящите Условия за ползване; (2) предприемаме подходящи правни действия срещу всеки, който по наша преценка нарушава закона или настоящите Условия за ползване, включително, но не само, да докладваме за такъв потребител на правоприлагащите органи; (3) по наша преценка и без ограничение, да отказваме, ограничаваме достъпа, ограничаваме наличността или деактивираме (доколкото това е технологично възможно) всеки Ваш принос или част от него; (4) по наше усмотрение и без ограничение, уведомление или отговорност, да премахваме от Сайта или да деактивираме по друг начин всички файлове и съдържание, които са с прекомерен размер или по някакъв начин натоварват нашите системи, и (5) да управляваме по друг начин Сайта по начин, предназначен да защитава нашите права и собственост и да улеснява правилното функциониране на Сайта.

Декларации на потребителя

Използвайки Сайта, Вие заявявате и гарантирате, че: (1) притежавате правоспособност и се съгласявате да спазвате настоящите Условия за ползване; (2) не сте непълнолетен в юрисдикцията, в която пребивавате; (3) няма да осъществявате достъп до Сайта чрез автоматизирани или нечовешки средства, като например чрез бот, скрипт или по друг начин; (4) няма да използвате Сайта за незаконни или неразрешени цели; и (5) използването на Сайта няма да нарушава приложимите закони или разпоредби. Да предположим, че предоставяте информация, която е невярна, неточна, неактуална или непълна. В такъв случай си запазваме правото да спрем или прекратим Вашия акаунт и да откажем всякакво текущо или бъдещо използване на Сайта (или на част от него).

Дейности, които забраняваме

Нямате право на достъп до Сайта или да го използвате за цели, различни от тези, за които предоставяме Сайта. Сайтът не може да се използва във връзка с каквито и да било търговски начинания, освен тези, които са изрично одобрени от нас.

Вашите подадени материали и приноси

Вие потвърждавате и се съгласявате, че всички въпроси, коментари, предложения, идеи, обратна връзка или друга информация относно Сайта ("Предоставена информация"), които сте предоставили, са неконфиденциални и стават наша изключителна собственост. Ние притежаваме изключителни права, включително всички права на интелектуална собственост. Имаме право на неограничено използване и разпространение на тези Предоставени материали за всякакви законни цели, търговски или други, без да ви признаваме или компенсираме. В този момент вие се отказвате от всички морални права върху всяко такова Предаване и гарантирате, че всяко такова Предаване е оригинално ваше дело или че имате право да подадете такова Предаване. Съгласявате се, че няма да имате право на регресен иск срещу нас за предполагаемо или действително нарушение или присвояване на каквото и да е право на собственост върху вашите Подадени материали.

Промени на Pasiansigra.com

Запазваме си правото да променяме, модифицираме или премахваме съдържанието на Сайта по всяко време или по каквато и да е причина по наша преценка и без предизвестие. Също така си запазваме правото да променяме или прекратяваме изцяло или частично Сайта без предизвестие. Няма да носим отговорност пред вас или пред трета страна за каквато и да е модификация, промяна на цената, спиране или прекратяване на Сайта. Въпреки това нямаме задължение да актуализираме каквато и да е информация на нашия Сайт.

Не можем да гарантираме, че Сайтът ще бъде достъпен по всяко време. Не можем да гарантираме, че Сайтът ще бъде достъпен по всяко време. Възможно е да възникнат хардуерни, софтуерни или други проблеми или да се наложи да извършим поддръжка, свързана със Сайта, което да доведе до прекъсвания, забавяния или грешки. Запазваме си правото да променяме, преработваме, актуализираме, спираме, прекратяваме или модифицираме по друг начин Сайта по всяко време и по всякаква причина, без да Ви уведомяваме. Вие се съгласявате, че ние не носим никаква отговорност за загуби, щети или неудобства, причинени от невъзможността да получите достъп до или да използвате Сайта по време на прекъсване или прекратяване на дейността на Сайта. Нищо в настоящите Условия за ползване няма да се тълкува като задължение да поддържаме и поддържаме Сайта или да предоставяме каквито и да било корекции, актуализации или версии във връзка с него.

Прекратяване

Тези условия за ползване остават в сила, докато използвате сайта. Без да ограничаваме която и да е друга разпоредба на настоящите условия за ползване, си запазваме правото по свое усмотрение и без предизвестие или отговорност да откажем достъп до и използване на сайта (включително блокиране на определени IP адреси) на всяко лице по каквато и да е причина или без причина, включително без ограничение за нарушение на което и да е изявление, гаранция или договор, съдържащи се в настоящите условия за ползване или приложим закон или наредба. Можем да прекратим използването или участието ви в сайта или да изтрием всяко съдържание или информация, които сте публикували, по всяко време, без предупреждение, по наша преценка.

Да предположим, че прекратим или временно спрем профила ви по някаква причина. В такъв случай ви е забранено да се регистрирате и да създавате нов акаунт под вашето име, под фалшиво или заимствано име или под името на трета страна, дори ако може да действате от името на третата страна. В допълнение към прекратяването или временното спиране на акаунта ви, си запазваме правото да предприемем подходящи правни действия, включително, без ограничение, гражданско, наказателно и съдебно обезщетение.

Приложимо право

Настоящите Условия за ползване и използването на Сайта от Ваша страна се уреждат и тълкуват от законите на Англия и Уелс, а всички спорове, произтичащи от или свързани с настоящите условия и използването на Сайта от Ваша страна, подлежат на изключителната юрисдикция на съдилищата на Англия и Уелс.

Цялостно споразумение

Условията за ползване, Политиката за поверителност и всички други правни известия, публикувани от нас на Сайта, представляват цялостното споразумение между Вас и нас относно Сайта. Да предположим, че някоя от разпоредбите на настоящите Условия за ползване бъде счетена за невалидна от съд с компетентна юрисдикция. В такъв случай недействителността на тази разпоредба няма да засегне валидността на останалите разпоредби на настоящите Условия за ползване, които остават в пълна сила и действие. Отказът от което и да е условие на настоящите Условия за ползване не се счита за допълнителен или продължителен отказ от това условие или от което и да е друго условие. Неупражняването от наша страна на което и да е право или разпоредба съгласно настоящите Условия за ползване не представлява отказ от такова право или разпоредба.

Свържете се с Pasiansigra.com:

  • Solitairea LTD
  • 23 Edgware Road
  • W2 1JL,London
  • +44 7700 900736
  • United Kingdom

Нашият имейл е: [email protected]

ОБРАТНО КЪМ СЪДЪРЖАНИЕТО